Blogs

ဇုိတုန္ဝတ္စုံေပၚေပါက္လာျခင္း သမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

 • "အမွာစာ" 

                  ဇုိတန္မ်ဳိးႏြယ္စု၏ သမုိင္းမ်ားစြာ ရွိသည့္ အနက္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမူဝတ္စုံ ေပၚထြန္းလာျခင္း သမုိင္းသည္ တမူ ထူးျခားေသာ သမုိင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဇုိတုန္မ်ဳိးႏြယ္စုတုိင္း သိရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဇုိတုန္ရုိးရာယဥ္ေက်းမူ ဝတ္စုံသမုိင္းျပဳစုေရးအဖြဲ႔ အေနျဖင့္ ဤသမုိင္းျပဳစုရျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ -

   

                ရုိးရာယဥ္ေက်းမူ ဝတ္စုံျဖစ္ေသာ သြယ္လ်ားေသာင္နတ္ႏွင့္ အျခားေသာ (ခ်ိတ္) အပြင့္ကြက္ ယက္အထည္တုိ႔ကုိ စာဖတ္သူမ်ား ရွင္းလင္းစာ သိရွိၾကရန္ ရည္ရြယ္၍ ဤသမုိင္းျပဳစုရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသမုိင္းႏွင့ ပတ္သတ္၍ သိရွိသူမ်ားအတြက္ သမုိင္းအဆက္အစဆန္လပ္ခဲ့မိပါက ျပန္လည္ျဖည္စြက္ေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ မသိရွိေသးသူမ်ားအတြက္ မရွင္းလင္၊ လက္မခဲ့ႏုိင္ေသာ အခ်က္မ်ားရွိပါက လူကုိယ္တုိင္ ေသာ္လည္းေကာင္၊ စာအားျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ ခံပါသည္။

   

                  ဇုိတုန္ယဥ္ေက်းမူဝတ္စုံေပၚထြန္းလာျခင္း သမုိင္း ဇုိတုန္မ်ဳိးႏြယ္စုသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ (မတူ၊ ဒုိင္၊ လာအုိတူ၊ ဇုိတုန္) တြင္ ပါဝင္ေသာ လူမ်ဳိးႏြယ္စုျဖစ္ရာ လူဦးေရမွာ ႏွစ္ေသာင္းခြဲခန္႔ ရွိပါသည္။ တည္ေနရာမွာ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕႔နယ္၊ ေတာင္ဘက္တြင္ မတူနယ္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တြင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ယေန႕၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ေရဇြာၿမိဳ႕နယ္ခြဲအျဖစ္ တုိးျမွင့္ထားေသာ နယ္ေျမေဒသ ျဖစ္ပါသည္။ 

   

                 ဇုိတုန္မ်ဳိးႏြယ္စုသည္ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမူ ျပည့္စုံေသာ ရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားရွိရာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ရွင္မႆ    ဲ  ခရစ္ဝင္က်မ္းကုိ ဇုိတုန္ဘာသာစကာျဖင့္ ထုတ္ေဝးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းမူ ထုံးတမ္းဓေလ့ရုိးရာဝတ္စုံမ်ားလည္း အကြက္မ်ဳိးစုံႏွင့္ ပုံစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ယေန႔ထိတုိင္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ၎အကြက္ မ်ဳိးစုံႏွင့္ ပုံစံမ်ဳိးစုံျဖင့္ အျမတ္တႏုိးထားကာ ဝတ္စားဆင္ယင္ေသာေစာင္မ်ား အနက္သြယ္လ်ာႏွင့္ ေသာင္နတ္ ေခၚေစာင္ႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္ေပၚလာပုံမွာ ေအဒီ ၁၄၀၀ ခန္႕တြင္ အလြန္ထူးဆန္းေသာသမုိ္င္း အျဖစ္အပ်က္မွ စတင္ေပၚထြန္းလာေႀကာင္းေကာက္နဳတ္ တင္ျပလုိပါသည္။ ဤဇုိတုန္ ဲရုိးရာဝတ္စုံကုိ ဟားခါး၊ ထန္တလန္၊ ဆဲန္ထန္၊ လာအုိသူ၊ မရာႏွင့္ ရုိေပးလူမ်ဳိး ႏြယ္စုတုိ႔လည္း အသုံးျပဳေႀကာင္း သိရွိရပါသည္။

   

                                                                                   ဆယ္ပီရြာ၏ ေနာက္ခံသမုိင္းအက်ဥ္း

                 ဆယ္ပီရြာသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္၊ ဇုိတုန္မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားေနထုိင္ေသာ ရြာျဖစ္သညါ၊ ေရွးေခတ္ ဆယ္ပီရြာတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာလူတုိ႔၏ ေတြးေခၚမူႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသညါ ထူးျခားစြာ ရွိခဲ့၍ ယေန႔ထိတုိင္ သမုိင္းတြင္ ကန္ရစ္ေသးေပသညါ။ ေခတ္သစ္ေခတ္မွ တစ္ေခတ္သုိ႔ လည္းေကာင္း၊ ဘုိးေဘးဘီဘင္မွသည္ သားစဥ္ေျမးဆက္သုိ႔လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးမွတစ္ဦးသုိ႔ လည္းေကာင္၊ လက္ဆင့္ကမ္းနည္းျဖင့္ ဆင္းသက္လာ၍ ယေန႕ အသက္ရွင္ေလွ်ာက္ရွိၾကေသာ ဇုိတုန္မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားသည္ ဆယ္ပီ၏ သမုိင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ သိရွိၾကရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

   

                  ထုိေခတ္အယူအဆအရ ေခ်ာင္းကမ္းပါး ေတာင္ပ်ဳိ၊ ေျမပ်ဳိ၍ ေခ်ာင္းပိတ္ေရတင္ေသာအခါ ေရသူမမီးဖြားသည္ဟု ယူဆၾကသညါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေခ်ာင္းပိတ္ေရပိတ္ေရတင္သည့္ေခ်ာင္း၏ အဖ်ားပုိင္တြင္ ငါးမူးေအာင္သစ္ေစးျဖန္႔နည္းျဖင့္ ငါးဖမ္းပါက ေရသူမသားေသႏုိင္သည္ဟု နတ္ေဗဒင္ေဟာတတ္သူ ေဟာေျပာခ်က္အရ မည္သူမွ် ထုိးနည္းျဖင့္ ေခ်ာင္း အထက္ပုိင္း သုိ႔ ငါးမဖမ္းရဲၾကေပ။

   

                   တစ္ေန႔တြင္ ထုိအယူအဆကုိ လက္ခံယုံၾကည္ျခင္း မရွိသူတုိ႔က ေရသူမမီဖြားသည့္ ေနရာ၏ ေခ်ာင္းဖ်ားပုိင္းတြင္ ေခ်ာင္းပိတ္ သစ္ေစးျမန္႔ငါးဖမ္းခဲ့ၾကသည္။ ညေမွာင္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ေရသူမသည္ သစ္ေစးျဖန္႔ေသာ သူတုိ႔၏ အိမ္သုိ႔ လွည္႔လည္၍ က်ိန္စာသီခ်င္းဆုိကာ လူမ်ားေသကုန္ၾကသည္။ အခ်ဳိတုိ႔သည္ ငါးဟင္းပင္ မစားမိ ေသဆုံးၾကသည္။

   

                   ႏွစ္အတန္ ၾကာေသာအခါ ထုိေခ်ာင္းတြင္ ေျမၿပိဳ၍ ေရအုိင္ျပန္သည္။ အေတြးအေခၚ နည္းလွေသာ ဆယ္ပီရြာ သားတုိ႔သည္ ေရသူမကုိ ျမင္ေတြ႔ႏဳုိင္ရန္ အတီး အမူတ္မ်ဳိးစုံျဖင့္ ထုိေခ်ာင္းသုိ႔သြား၍ ပူေဇာ္ၾကသည္ ထုိအခ်ိန္တြင္ တီးမူတ္ကခုန္ၾက၍ ေရသူမေပၚလာရန္ ေတာင္းဆုိၾကသည္။ ထုိေနာက္ အင္မတန္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေသာ ေျမြႀကီးတစ္ေကာင္သည္ ေရထဲမွေပၚလာ၍ ဆယ္ပီရြာသားမ်ား အားလုံးေၾကာက္လန္႔ၾကၿပီး ထြက္ေျပး သြားၾကသည္။ ဗုံႀကီးလြယ္ေသာ တစ္ေယာက္တည္းသာ မေျပးႏုိင္သျဖင့္ "အရွင္သခင္မသည္ အင္မတန္လွပပါသည္။ အကြ်န္ပ္ကုိ အသက္ခ်မ္းသားေပးပါ" ဟု ေတာင္းပန္သည္။

   

                   ထုိႏွစ္မုိးရာသီေရာက္ေသာအခါ မုီးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းခ်ိန္တြင္ ရြာအတြင္းေျမၿပိုေသာေၾကာင့္ ဆယ္ပီရြာသားမ်ားသည္ ေရသူမက ဖ်က္ဆီးသည္ဟု  ယုံၾကည္ၾက၍ အျခားေနရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ၾကသည္။

   

                   ဤသုိ႔ျဖင့္ ေရွးေခတ္ ဆယ္ပီးရြာရွိလူတုိ႔သည္ ေရသူမႏွင့္ အဆက္အစရွိေၾကာင္း သမုိင္းအရ သိရွိနုိင္သည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္လည္း ဆယ္ပီးရြာရပ္ကြပ္ (၂) ခုသည္ ေျမမၿပိဳေသည္လည္း ေနအိမ္မ်ား လဲယုိင္သျဖင့္ အျခားေနရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္ကုိ အခ်ဳိ႕သည္ ေရွးေခတ္ကဲ့သုိ႔ ေရသူမ ဖ်က္ဆီးေပးျခင္းျဖစ္မည္ဟု ယုံၾကည္ယူဆၾကသည္။ 

   

                    ရုိးရာေစာင္မွ ခ်ိတ္အကြက္ဆန္းေပၚေပါက္ပုံ အဆင့္ဆင့္ ေမာင္ထုိခဲေပ်ာက္ဆုံးျခင္း 

                   ဇုိတုန္နယ္၊ လုံငုိးရြာႏွင့္ (၆)မုိင္ခန္႔ေဝးေသာ ဆယ္ပီရြာတြင္ အင္မတန္ေခာေမာလွပေသာ လူငယ္ေမာင္ထုိခဲဆုိသူ ရွိခဲ့ပါသည္။ တေန႔တြင္ ေမာင္ထုိခဲကြန္စြပ္ရန္ လက္ဆာျမစ္ (ျမစ္သာျမစ္) သုိ႔ ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ညအခ်ိန္အထိ ျပန္မလာေသာေၾကာင့္ တရြာလုံးက ေမာင္ထုိခဲကုိ မုိးလင္းေပါက္ ရွာၾကေသာ္လည္း မေတြ႔ၾကပါ။ ဆယ္လက္၍ သုံး/ေလး ရက္ရွာၿပီး မေတြ႔ၾကေသညေၾကာင့္ ေတာေကာင္က ကုိက္စားခ်ီသြားၿပီဟု ယူဆၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဇုိတုန္ႏြယ္စုတုိ႔သည္ ေသဆုံးသူအား အသုဘပြဲက်င္းပ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း မရွိပါက နိဗၺာန္ေကာင္းစြာ ေရာက္ရွိႏုိင္ျခင္းမရွိဟု အယူအဆ ရွိသည္ႏွင့္အညီ ေမာင္ထုိခဲနိဗၺာန္ေကာင္းစြာ ေရာက္ရွိနုိင္ရန္ အသုဘပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

  ဦးထုိခဲ ျပန္ေရာက္လာျခင္း

   

                    ဦးထုိခဲ ေပ်ာက္ဆုံသည့္အခ်ိန္မွ (၃)ႏွစ္ၾကာေသာအခါ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ဦးထုိခဲအိမ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္လာၿပီး တစ္ရြာလုံး အံ့ၾသၾကသည္။ လူတုိင္းလာေရာက္ ႏူတ္ဆက္ၾက၍ ေပ်ာက္ဆုံးပုံ အျဖစ္အပ်က္ကုိ ေမးျမန္းၾကသည္။ ဦးထုိခဲက ျပန္ၾကားသည္မွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပုံ အေၾကာင္းကုိ ဖြင့္ေျပာမိပါလွ်င္ အပ္ေခ်ာင္းမ်ားက မိမိ၏ လည္းေခ်ာင္းကုိ စူး၍ ေသသြားရမည္ဟု သူ၏ခ်စ္ဇနီးက မွာထားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ အကယ္၍ ေျပာမိပါက ေျပာၿပီးရင္ေျပာၿပီးခ်င္း ကြ်န္ေတာ္ ခ်က္ခ်င္းေသဆုံးသြားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎အျဖစ္အပ်က္ကုိ မေျပာျပနုိင္ေၾကာင္း ျငင္းဆုိခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိေခတ္ ဆယ္ပီရြာသားတုိ႔သည္ ေတြးေခၚမူအင္မတန္ နိမ့္က်ေသးသူမ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ဦးထုိခဲအသက္ရွင္ေရးထက္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပုံအေၾကာင္းသိလုိေသာ ဆႏၵက ပုိ၍ ျပင္းျပသျဖင့္ မေနသာေအာင္ေမးၾကသည္။ 

   

                  ထုိေနာက္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္တြင္ ဦးထုိခဲကည္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပုံအေၾကာင္းစုံကုိ ေျပာျပေတာ့မည္ျဖစ္၍ ကြ်န္ေတာ္ အသုဘအတြက္ ႏြားေနာက္/ ဝက္မ်ားႏွင့္ ေခါင္ရည္အုိးမ်ား၊ ကုန္က်မည့္အရာအားလုံးကုိ အဆင္သင့္ျပင္ထားပါဟု ေျပာ၍ ဆယ္ပီရြာသားတုိ႔ကလည္း ဦးထုိခဲေျပာသည့္အတုိင္း လုိအပ္ေသာ အရားအားလုံးကုိ အ္ဆင္သင့္ စုေဆာင္းခဲ့ၾကပါသည္။ 

   

  ဦးထုိခဲေသဆုံးျခင္း

   

                    ဦးထုိခဲက အျဖစ္အပ်က္ကုိ ဤသုိေျပာျပေတာ့သည္ "ကြ်န္ေတာ္လက္စာေခ်ာင္း (ျမစ္သာျမစ္)သုိ႔ ဆင္း၍ ကမ္းနံေဘး၌ ရပ္ေနစဥ္ အင္မတန္ေခ်ာေမာလွပေသာ အပ်ဳိမတစ္ေယာက္သည္ ေရထဲမွေပၚလာ၍ ကြ်န္ေတာ္ကုိ ႏူတ္ဆက္ခဲ့ရာ ကြ်န္ေတာ္လည္း မထိန္းႏုိင္ေသာေမတၱေၾကာင့္ ရင္တသိမ့္သိမ့္ခုန္ကာ အပ်ဳိမကုိ ခ်စ္ေမတၱာျဖင့္ တုန္႔ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အဆင္ေျပၿပီး သူ႔ေနာက္သုိ႔ လုိက္သြား၍ သုံးႏွစ္သုံးမုိး အၾကင္လင္မယာအျဖစ္ ေပါင္းသင္းၾကသည္။ ကခုအိမ္သုိ႔ ျပန္လာရျခင္းမွာ သူမ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ခဏတျဖဳတ္ လာရျခင္းျဖစ္၍ ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ကုိယ္ေတြ႔အျဖစ္အပ်က္ကုိ ဖြင့္ေျပာမိပါက လည္ေခ်ာင္း၌ အပ္စူးျခင္းခံ၍ ေသးဆုံးသြားမည္ျဖစ္သည္" ဟူ၍ ေျပာျပၿပီးလွ်င္ ၿပီးခ်င္း က်ိန္စာသင့္၍ အသက္ရူၾကပ္ကာ ေသဆုံးသြားရွာသည္။ (ဦးထုိခဲ၏ မယားအပ်ဳိေခ်ာသည္ ေရသူမျဖစ္မည္ဟု ယူဆၾကည္။)

   

  စ်ာပန အခမ္းအနား

   

                      ဇုိတုန္မ်ဳိးႏြယ္စုတုိ႔၏ ထုံးတမ္းစဥ္လာအတုိင္း အသုဘပြဲတြင္ ႏြားေနာက္/ဝက္မ်ားသတ္၍ ဧည့္ခံျခင္း၊ ေခါင္းရည္အုိးမ်ား ထည့္ကာ ညလုံံးေပါက္ကခုန္ျခင္းမ်ား၊ ဓေလ့ထုံးစံရွိသည့္အတုိင္း ဦးထုိခဲေသဆုံးသည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း ထုိကဲ့သုိ႔ အသုပပြဲကုိ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္စြာ က်င္းပခဲ့သည္။ အတီးအမူတ္မ်ဳိးစုံျဖင့္ အလြမ္းအေဆြးသီခ်င္းမ်ား သီဆုိျခင္း ဓါးရွည္ကုိင္အကမ်ဳိးကျခင္း၊ ဝါးညွပ္အကျခင္းျဖင့္ သုံးရက္ႏွစ္သအတြင္း ေန႔ညမျခားမလပ္ကခုန္ၾကသည္။ 

   

                    ပထမညသန္းေခါင္ယံေက်ာ္အခ်ိန္တြင္ လူအစုအေဝးတုိ႔သည္ ေမ့ေဆး ေပးသကဲ့သုိ႔ အိပ္ေပ်ာ္ၾကကုန္၍ မိန္းမႀကီး တစ္ေယက္တည္းသာ အိပ္မရထုိင္ေနခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ သာမန္မိန္မတုိ႔၏ ဆံထုံးႏွင့္မတူပဲ ထူးျခားစြာ ဆံထုံးထုံးထားေသာ နင္မတန္ေခ်ာေမာ လွပသည့္ အပ်ဳိမ တစ္ေယာက္သည္ အထည္မ်ဳိးစုံယူေဆာင္လာကာ အိမ္ေနာက္ဘက္မွ ဝင္လာသည္။ ပါလာေသာ ေစာင္ႏွင့္ အထည္မ်ဳိးစုံတုိ႔ကုိ ဦးထုိခဲ၏ ရွပ္ကလပ္ေဘးနားတြင္ ခ်ိတ္ထားကာ ဤသုိ႔ ငုိေႁကြးသည္ Honangla, honangla ka ci khaw, hoi khyh ka ci miarih kingkae. A hoi ka ci vapi sue. (မေျပာနဲ႔ေနာ္၊ မေျပာနဲ႔ေနည္ ကုိထုိခဲတြက္ မေကာင္းဘူးဟုမွ ထားရဲ႕သားနဲ႕ ေျပာမွားမိရွား၊  Tuisii ngapae pui sa la ka nge THo khe lo ngaw zaw? (ေရႊငါးမ်ားစြာရွိခဲ့ေပမဲ့ ေမာင္ႀကီးထုိခဲအား တုႏုိင္ပါ့မလား) Boilyn lamyng se sa la ka nge Tho Khe lo ngaw zaw? (အနီေရာင္ မ်ဳိးစုံႏွင့္ ေက်းငုက္မ်ားစြာရွိခဲ့ေပမဲ့ ေမာင္ႀကီးထုိခဲအား တုနုိင္ပါ့မလား) Loram saphin ly sa la ka nge Tho Khe lo ngaw zaw? (သတၱဝါမ်ဳိးစုံရွိခဲ့ေပမဲ့ ေမာင္ႀကီးထုိခဲအား တုနုိင္ပါ့မလာ) Ccunginn kuitpong phou keiccu, cciraw langphae khunghangvae. (ဂတိသစြာ မေစာင့္နုိင္၍ တမလြန္ဘဝေရာက္ခဲ့ရရွာ) 

   

                     ဦးထုိခဲ စ်ာပနာ အခမ္းအနားတြင္ ေရသူမ၏ ငုိေႂကြးသံကုိ ဇုိတုန္မ်ဳိးႏြယ္စု ခရစ္ယာန္မဟုတ္ေသာ သူမ်ားေသဆုံးၾကသည့္အခါတြင္ အသုဘပြဲ၌ အလြမ္းအေဆြးသီခ်င္းအျဖစ္ သီဆုိေနၾကဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။

   

                    အိပ္မရထုိင္ေနေသာ မိန္မႀကီးသည္ မိန္းမေခ်ာ (ေရသူမ) ငုိသံရင္နာလြမ္းေဆြးစရာရွိပုံကုိ လူအမ်ားၾကားေစျခင္းငွာ လည္းေကာင္း၊ ေစာင္မ်ားႏွင့္ အထည္မ်ဳိးစုံ လွပပုံကုိ ျမင္ၾကေစျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊ အနီးအနားရွိ အိပ္ေပ်ာ္ေနသူ တုိ႔ကုိ လက္သည္းမ်ားျဖင့္ ကုပ္ျခစ္၍ ႏူိးေသည္လည္း လုံးဝမႏုိးၾကပါ။ 

   

                    မနက္မုိးလင္း၍ အိပ္ေပ်ာ္ရာမထၾကေသာအခါ ည၌ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွၽကုိ လူစုတုိ႔အားေျပာျပသည္။ အခ်ဳိ႕ကလုံးဝ ယုံၾကည္လက္ခံျခင္းမရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕တုိ႔သည္ ယုံၾကည္လက္ခံၾက၍ လာမည့္ညတြင္ မအိပ္ဘဲ ေစာင့္ေနမည္ဟု ဆုိခဲ့ၾက၍ လာမည့္ညတြင္ မအိပ္ဘဲ ေစာင့္ေနမည္ဟု ဆုိခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယည သန္းေခါင္ေက်ာ္အခ်ိန္တြင္လည္း ပထမညကဲ့သုိ႔ပင္ လူစုလူေဝးတုိ႔သည္ ေမ့ေဆးေပးသကဲ့သုိ႔ အိပ္ေပ်ာ္ၾကၿပီး ပထမည၌ အိပ္မရထုိင္ေနသူ မိန္းမႀကီး တစ္ေယာက္သာ အိပ္မရဘဲ က်န္ရစ္ထုိင္ေနခဲ့သည္။ ပထမညအတုိင္း မိန္းမေခ်ာ(ေရသူမ) သည္ အိမ္ေနာက္ဘက္မွ ျပန္ဝင္လာၿပီး ယူေဆာင္လာေသာ ေစာင္မ်ားႏွင့္ အထည္မ်ားကုိ ခ်ိတ္ကာ ငုိးေႂကြးခဲ့ျပန္သည္။ 

   

                   တစ္ေယာက္တည္းအိပ္မရ ထုိင္ေနေသာ မိန္းမႀကီးသည္ အနီအနားရွိ အိပ္ေပ်ာ္ေနသူတုိ႔ကုိ ႏူိးေသည္လည္း လုံးဝမႏုိးၾကေသာေၾကာင့္ အပ်ဳိမ (ေရသူမ)သည္ ထုိသူ တစ္ေယာက္တည္းကုိသည ျမင္ေတြ႕နုိင္ခြင့္ျပဳသည္ ဟု ယူဆၾကသည္။ မုိးလင္း၍ ၾကက္တြန္လာေသာအခါ အလ်င္အျမန္ေစာင္မ်ားႏွင့္ အထည္မ်ားကုိ သိမ္းကာ ထြက္သြားခဲ့ျပန္သည္။ တစ္ေတာင္ခန္႔ ရွည္၍ တစ္ထြာက်ယ္ေသာ အိတ္တစ္လုံး က်န္ခဲ့သည္ကုိ ဆယ္ပီရြာသားတုိ႔က ေကာက္ယူေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။ ထုိအိတ္ကုိ အပြင့္ (ခ်ိတ္) မ်ဳိးစုံျဖင့္ ယက္လုပ္ထားေသာ အထည္ျဖစ္၍ အင္မတန္ထူးဆန္းလွပသည္။ အပ်ဳိေခ်ာ (ေရသူမ) ေမ့က်န္ခဲ့ေသာ အိတ္ကုိ (ပိန္သီယာန္ႏွဳန္း) ဟု နာမည္ေပးခဲ့သည္။

   

                   ဦးထုိခဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆယ္ပီးရြာ၌ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပုံကုိ ဇုိတုန္နယ္တေလွ်ာက္သတင္းျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ လုံးငုိးရြာ၌ ဂ်ပ္ခုပ္ယက္တတ္သူ ေဒၚရီယာႏူန္း (အိတ္)ကုိ ေဒၚရီယာသင္ေခၚ (Tou Thang Nung) ရွိခဲ့သည္။ ပိန္သီယာႏူန္း (အိတ္)ကုိ ေဒၚရီယာသင္အား ျပဳၾကရာ ပုံတူယက္လုပ္တတ္သည္။ 

   

                  ဦးတုိခဲ၏ အသုဘပြဲတြင္ အိပ္မရ တစ္ေယာက္တည္း ထုိင္ေနေသာ မိန္မႀကီးကုိ လုံငုိးေစာဘြားႀကီးက ေခၚခုိင္းၿပီး ဦးထုိခဲေသဆုံးခဲ့စဥ္က ႐ုပ္ကလပ္ေဘးနား၌ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ေဆာင္မ်ဳိးစုံမ်ားႏွင့္ အဝတ္အထည္မ်ား၏ အေရာင္ (ခ်ိတ္) အဖြင့္ကြ်က္ပုံစံမ်ားကုိ မွတ္မိသည့္အတုိင္း ေဒၚရီယာသင္အား ေဖါက္သည္ ခ်ေျပာျပျခင္းျဖင့္ ပိန္သီယာႏူန္း၏ (ခ်ိတ္) အပြင့္ကြက္ကုိ အေျခခံ၍ သြယ္လ်ား ေသာင္ႏတ္၊ ထဘီ အနီ၊ အနက္၊ ေခါင္းေပါင္း၊ ခါးစည္း၊ လြယ္အိတ္အစရွိေသာ ခ်င္းဝတ္စုံအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေဒၚရီယာသင္က တီထြင္ (Modenize) လုပ္ျခင္းျဖင့္ ယေန႔အထိ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား အျမတ္တႏုိးဝတ္ဆင္ၾကေသာ ခ်င္းဝတ္စုံကုိ ေပၚေပါာက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

   

  သြယ္လ်ာ (Ccue Lia) 

   

                   ဇုိတုန္ႏြယ္စုမ်ား မိမိတုိ႔စုိက္ပ်ဳိးေသာ ဝါဂြမ္းမွ ခ်ည္ငင္ၿပီး ရေသာခ်ည္ျဖင့္ ယက္လုပ္ရေသာေစာင္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ အနက္ေရာင္အျဖစ္ ယက္ထား၍ အစြန္းႏွစ္ဘက္တြင္ ႏွစ္လက္မခန္႔က်ယ္ေသာ အျဖဴေရာင္မ်ဥ္းေၾကာင္း တစ္ေၾကာင္းစီႏွင့္ အလယ္တြင္လည္း ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အျဖဴေရာင္ မ်ဥ္းၿပိဳင္းႏွစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ယက္ထားသည္။ အနက္ကြက္မ်ားေပၚတြင္ (ခ်ိတ္) အပြင့္ကြက္ ထူးဆန္းစြာ ေဖာ္ထာသည္။ ႏွစ္လက္မခန္႔ရွိေသာ အျဖဴေရာင္မ်ဥ္းေပၚတြင္ ခ်ိတ္မေဖာ္ဘဲထားသည္။ ထုိအျဖဴေရာင္ မ်ဥ္းၿပိင္မ်ားကုိ အစြဲျပဳ၍ သြယ္လ်ာဟု နာမည္ေသးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

   

                  ဤေစာင္ကုိ လူတုိင္း ေစ့မပုိင္ႏုိင္ေသာ ေစာင္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယက္လုပ္အတြင္း အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကားျခင္း၊ နတ္ပူေဇာ္ရန္ လုိအပ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လူတုိင္းမပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ၾကေပ။ အလ်ာခ်ည္ကုိ အျဖဴေရာင္တန္း၍ အနက္ေရာင္ခ်ည္ျဖင့္ အစုံကုိ ယက္လုပ္သည္။ အျဖဴေရာင္ကုိ လုံးဝမေပၚနုိင္ေအာင္ အနက္ေရာင္ျဖင့္ ဖုန္းအုပ္ယက္ျခင္းသည္ လြယ္ကူေသာ နည္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ လူတုိင္းမယက္တတ္ၾကပါ။ 

   

                  ဇုိတုန္ဘာသာစကားျဖင့္ သြယ္လ်ာ (Ccue Lia) ၏ အဓိပၸါယ္မွာ အေျပးၿပိဳင္ျခင္း/ အၿပိဳင္ျဖစ္ျခင္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဟားခါးဘာသာစကားျဖင့္ ကၽြမ္းလုိ (Ccawn Lo) ဟူေသာ စကားလုံး အဓိပၸါယ္ရွိမရွိကုိ ေရွ႕မီေနာက္မီျဖစ္၍ ခ်င္းသမုိင္းအတြက္ (Laimi Dictionary) ဟု အေခၚခံေသာ ဟားခါး ေစာ္ဘြားမ်ဳိးႏြယ္စုမွ သိကၡေတာ္ရ ဆရာေတာ္ဦးဗန္ဟရဲကုိ၎၊ ဟားခါးေစာ္ဘြားမ်ဳိးႏြယ္စုမွ ရပ္မိရပ္ဖျဖစ္ေသာ ဦးအုပ္မန္းကုိ၎ သြားေရာက္ေမးျမန္းရာတြင္ ႂကြမ္လုိဟူေသာ စကားလုံးသည္ ဟားခါးဘာသာစကားျဖင့္ အဓိပၸါယ္မရွိေၾကာင္း ေျဖဆုိၾကပါသည္။ သြယ္လ်ာ၊ ေသာင္နတ္စတင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ သမုိင္းလည္း မရွိေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျဖဆုိၾကပါသည္။ ခ်င္းဝတ္စုံျဖစ္ေသာ သြယ္လ်ာ ေသာင္နတ္ကုိ အျမတ္တႏုိးဝတ္ဆင္ၾကေသာ အျခားလူမ်ဳိးစုံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဆဲမ္ထန္၊ ယုိေဖ၊ ထန္တလန္၊ လာအုိသူ၊ မရမ္အစရွိေသာ လူမ်ဳိးစုံတုိ႔၏ ဘာသာစကားျဖင့္လည္း သြယ္လ်ာဟူေသာ စကားလုံးသည္ အဓိပၸါယ္မရွိေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိပါသည္။

   

                    ထုိ႔ေၾကာင့္ ဇုတုန္တုိ႔၏ အေခၚအေဝၚကုိ လုိက္၍ သြယ္လ်ာမွ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အသံသုိ႔ ဆင္းသက္ ေျပာင္းလဲသြားေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆယ္ပီလုံငုိးတုိ႔၏ အေခၚအေဝၚျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆယ္ပီလုံငုိးရြာတုိ႔ႏွင့္ ေဝးေသာ ေဒသ၌ ေနထုိင္ၾကေသာ ဇုိတုန္လူမ်ဳိးမ်ားပင္ သြယ္လ်ာကုိ ပီသစြာ မေခၚႏုိင္ၾကဘဲ သုန္းလားဟု အသံဆြဲေခၚဆုိၾကပါသည္။ ဇုိတုန္မ်ဳိးႏြယ္စုအားလုံးကလည္း ဆယ္ပီ၊ လုံငုိတုိ႔၏ အေခၚအေဝၚကုိလုိက္၍ ေခၚဆုိၾကေၾကာင္းႏွင့္ မူရင္းနာမည္ကုိ ပီသစြာ မေခၚဆုိႏဳိင္ၾကေၾကာင္း ဝန္ခံၾကပါသည္၊

   

  ေသာင္နတ္ (Ccungnah) 

   

                   ဤေစာင္သည္ သြယ္လ်ာကဲ့သုိ႔ မိမိတုိ႔စုိက္ပ်ဳိးရာမွ ရရွိေသာ ဝါဂြမ္းခ်ည္ငင္းျဖင့္ ယက္လုပေသာ ေစာင္မဟုတ္ဘဲ ပုိးခ်ည္ကုိ အနီေရာင္ ဆုိးထားၿပီး ယက္လုပ္ေသာ ေစာင္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ အနီေရာင္အကြက္ေပၚတြင္ အေရာင္မ်ဳိးစုံအပြင့္ကြက္မ်ားေဖာ္၍ ယက္လုပ္ထားသည္။ ပုိးခ်ည္ျဖင့္ ယက္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ေျပာင္လက္ေခ်ာေမြ႕သည္ကုိ အစြဲျပဳ၍ ေသာင္နတ္ဟု ေခၚေဝၚၾကသည္။ ဇုိတုန္ဘာသာ စကားျဖင့္ ေသာင္နတ္ (Ccungnah) အဓိပၸါယ္မွာ ေတာက္ပ ေခ်ာေမြ႕႔မူေၾကာင့္ အေရာင္လက္ေနသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

   

                 အျခားမ်ဳိးႏြယ္စုဘာသာစကားျဖင့္ အဓိပၸါယ္ မရွိေသာေၾကာင့္ သြယ္လ်ာနည္းတူ ဆယ္ပီ၊ လုံငုိးဘာသာစကားျဖင့္ အနည္းစပ္ဆုံးေခၚေဝၚျခင္းျဖစ္သည္မွာ ယုံမွားသံသယ ရွိဖြယ္မရွိေပ။

   

                  သြယ္လ်ာ ေသာင္နတ္ေပၚတြင္ အပြင့္ကြက္ေဖာ္သည္ကုိ အေျခခံ၍ အျခားဝတ္စုံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ခါးစည္းအဝတ္၊ ေခါင္းေပါင္း၊ လြယ္အိတ္၊ ထဘီႏွင့္ေစာင္မ်ဳိးစုံကုိလည္း အကြက္ ေဖာ္တီထြင္ယက္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ယခုေခတ္တြင္ ေခတ္ႏွင့္ လုိက္ေသာ အပြင့္ကြက္မ်ားကုိ ေရွၚေခတ္ အပြင့္ကြက္မ်ား၏ ပုံစံကုိ အေျခခံ၍ ဝတ္စုံအမ်ဳိးမ်ဳိး တီထြင္ ခဲ့ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္နုိင္သည္။

   

  ေဒၚရီယာသင္ေဝဒနာခံစားျခင္း

   

                  ေဒၚရီယာသင္သည္ ဝတ္စုံမ်ဳိးစုံယက္လုပ္ၿပီး ခါးနာ၊ ပုခုံးႏွာေရာဂါတုိ႔ျဖင့္ မလူပ္ရွားနုိင္သည့္အထိ ေရာဂါေဝဒနာ ခံစားခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္ နိမိတ္လကၡဏာ ေဟာတတ္သူကုိ ေမးရာ ယက္ကန္း မ်ဳိးစုံယက္ေသာေၾကာင့္ နတ္စိတ္ဆုိး၍ ေရာကာေဝဒနာ ခံစားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရာဂါသက္သာနုိင္ရန္ ႏြားေနာက္မတစ္ေကာင္ျဖင့္ နတ္ပူေဇာ္နုိင္မွသာ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းနုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဟာခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ ပူေဇာ္ျခင္းသည္အခါ ေဒၚယာသင္အတြက္ ရင္ေလးဘြယ္ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိကဲ့သုိ႔ မပူေဇာ္နုိင္ပါက အသက္ေသဆုံးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေႂကြးယူၿပီး နတ္ပူေဇာ္ခဲ့သည္။ 

   

  ေဒါရီယာသင္ အေစခံ (ကြ်န္) ျဖစ္သြားျခင္း

   

                    ေဒၚရီယာသင္သည္ ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းေရးအတြက္ နတ္ပူေဇာ္ရန္ လုိအပ္ေသာ ႏြားေနာက္မတစ္ေကာင္ကုိ မိမိကုိယ္ပုိင္မရွိေသာေၾကာင့္ လုံငုိးေစာ္ဘြား၏ ႏြားေနာက္မတစ္ေကာင္ကုိ ေခ်းယူ၍ နတ္ပူေဇာ္ခဲ့သည္။ သူ၏ ယုံၾကည္ခ်က္အတုိင္း ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႏြားေနာက္မတစ္ေကာင္ကုိ ေႂကြးမဆပ္နုိင္ေသာေၾကာင့္ ဇုိတုန္မ်ဳိးႏြယ္စုတုိ႔၏ ထုံးတမ္းစဥ္လာဥပေဒအရ ေႂကြးမဆပ္နိင္ေသာသူသည္ ေႂကြးရွင္၏ အေစခံ (ကြ်န္) ျဖစ္ရမည္ဟု ဥပေဒရွိသည္အတုိင္း ေဒၚရီယာသင္သည္ လုံငုိးေစာ္ဘြား၏ အေစခံ (ကြ်န္) အျဖစ္ဘဝနိမ့္က်သြားခဲ့ရွာသည္။

  ဇုိတုန္ဝတ္စုံပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္း

   

                         ဝတ္စုံပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းကုိ ေယဘုယ်ျဖင့္ ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေဖာ္ျပနုိင္သည္ -

  ၁၊ တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္မူေၾကာင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္း

  ၂၊ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္မူေၾကာင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္း

   

  ၁၊  တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္မူေၾကာင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္း

   

                      ေရွးေခတ္ဇုိတုန္တုိ႔သည္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဟားခါးၿမဳိ႕နယ္ရွိ အရွိန္အဝါႀကီးသူတုိ႔က မၾကာခဏ တုိက္ခုိက္ျခင္းခံခဲ့ၾကရသည္။ ပစၥည္းမ်ားကုိ သိမ္းပုိက္ယူေဆာင္သြားၾက၍ ေနအိမ္မ်ားကုိ မီးရွိဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။ ဤသုိ႔ တုိက္ခုိက္ သိမ္းပုိက္မူေၾကာင့္ ဇုိတုန္ရဳိးရာ ဝတ္စုံျဖစ္ေသာ သြယ္လ်ာ၊ ေသာင္နတ္ႏွင့္ အျခားဝတ္စုံပစၥည္းမ်ားကုိလည္း ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းသုိ႔ ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့ေၾကာင္း  ဘုိးေဘးဘီဘင္တုိ႔၏ သမုိင္းကုိ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ေျပာျပအရ သိရွိနုိင္သည္။

   

  ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္မူေၾကာင့္ ျပန္႔ႏွံ႔ျခင္း

   

                      ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အရွိန္အဝါႀကီးသူ (ေစာ္ဘြား)တုိ႔သည္ ဇုိတုန္မ်ဳိးႏြယ္စုတုိ႔ကုိ မၾကာခဏ တုိက္ခုိက္ၾကေသာေၾကာင့္ ထုိေဘးဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္နိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားမ်ဳိးႏြယ္စုတုိ႔၏ ေႏွာက္ယွက္မူကုိ အကာအကြယ္ရယူနုိင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ဟားခါးၿမဳိ႕နယ္ရွိ ခ်င္းေစာ္ဘြားႀကီး၏ သမီးကုိ ဇုိတုန္မ်ဳိးႏြယ္စုမွ ရြာသူႀကီး (ေစာ္ဘြားႀကီး) မယားအျဖစ္ေတာင္းရမ္းလက္ထပ္ျခင္းအားျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းရွိ ေစာ္ဘြားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္ၾကသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ဇုိတုန္မ်ဳိးႏြယ္စု ရုိးရာယဥ္ေက်းမူ ဝတ္စုံျဖစ္ေသာ သြယ္လ်ာ၊ ေသာင္နတ္ႏွင့္ အျခားဝတ္စုံမ်ဳိးစုံတုိ႔ကုိ ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းသုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ေၾကာင္း ဇုိတုန္တုိ႔၏ သမုိင္းအရ သိရွိနုိင္သည္။ 

   

                     သုိ႔ျဖစ္၍ အခ်ဳိ႕ေသာ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား အျမတ္တႏုိး ဝတ္ဆင္ထားၾကေသာ ရုိးရာယဥ္ေက်းမူဝတ္စုံျဖစ္ေသာ သြယ္လ်ာ၊ ေသာင္နတ္ႏွင့္ အျခားဝတ္စုံမ်ားသည္ ဆယ္ပီရြာမွ စတင္ေပၚထြန္းလာ၍ လုံငုိးရြာမွ ေနရာႏွံ႔၊ ျပန္႔ႏွံ႔သြားခဲ့ေသာ ဇုိတုန္မ်ဳိးႏြယ္စုတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမူဝတ္စုံ "ဝတ္စုံ" အစစ္အမွန္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပသည္။ တနည္းအားျဖင့္ "ခ်င္းဝတ္စုံအစဆယ္ပီက" ဟု ဆုိနုိင္ေပသည္။ 

  ဇုိတုန္လူမ်ဳိးႏြယ္စုတုိ႔၏ အေမြဆက္ခံပုံ