Zotung Minphuin Vawsawnaw Ingtu Bawi -505

Hlaw Information

 • HLAW_POSTED_BY: Zotung Minphuin
 • HLAW_POSTED_ON: Feb 25, 2017
 • Views : 1423
 • Likes : 1
 • Category : Pachia Hlaw
 • Description :

Overview

 • 1.
  Vawsaw riathae teing te Pachia Tuuccaw tuh
  Seinaw miakaw phu khylan
  Jesu tuh yn rung nyng..

  2.
  Amaw seinaw hawte nynh bua`ae, sarya`ae
  Hingpaw lukhung khung sah`ae
  Aening seinaw keiccu...

  CHO:
  Aw,,, Jesu vaelang ka luenawpaw
  Nae sungsahnaw tuh na lang sah
  Ka muisaw sia lah, Hallelujah
  Phu-enaw Bawipaw kha pya..

  3.
  Vaawram te sawpaw tuuccaw
  Luenaw muekho nawlang
  Pachia te ccungccaw laku
  Ccawkunaw raetu Bawi.

  Bridge:
  (Ka sei laebah tuh sang pya ka thua vae
  Aphu-ehuapaw Jesu chiise te
  Seimee chinaw nynh yn heide vae khyh
  Jesu nynh luenaw yn pya ccaccing vae..)2

  4.
  Lung thuakaw tuh hung kuh vae
  Shaw kya um vae khyh
  Hallelujah thehooysah
  Jesu atho thui vae...