News Home » Zorang » Myamar Idol season(4) kya ccangkheihnaw ka mue cih cite na zynku tou cite byakhia hae zah Esther Dawt Chin Sung nynh a leih hae

Around the World

Myamar Idol season(4) kya ccangkheihnaw ka mue cih cite na zynku tou cite byakhia hae zah Esther Dawt Chin Sung nynh a leih hae

Zotung Minphuin 115 29 October 2019

A maw chin nung a thua paw Esther Dawt Chin Sung tuh nulang te thaw a pyalang paw Nung Paaw a pe ung khy keiccuze a ngaenyh kunaw konglang te a ho.Thuasalama mihpi hae nynh thaw oun pya hae paw muih zah ka thaw a sae,zua mah kou ka zua ku ry cite zema a ho.

Media hae nynh byakhia naw hae kya a ho pawtuh” vaekheihnaw hlawsah taekulang he kae cciatakaw ning kya miin hae tuh mihbang hae ry,mih Nung Paaw hae ry oun thua hae.Kae tuh ka neihtapaw ry te kae cceih paw thuazah beihbeih tuh ka ngae nyh ku.Tuh ccyh lya ka Nung te Ka paaw myarya ka ngae hae.Khah ccyh lya Saya Aung Ko Latt nynh “ka ngae myarya thah”cite he oun ho tuh ka rah.A rahduh paw minccami cite oun ko hae ze ka ry khy.Pazypazy a nuin paw minccami ci hae ze nynh ka ry”cite a ho.

Lahsung muenaw konglang te Esther nynh a ho paw tuh”Lahsung konglang tetuh Inn zema a pabua keiccu ccangkheinaw tuh ka ry sou.Kae ningtuh Yangon kya Inn kae hoi khy.Siain kae naw kya inn kae hoh kupaw zah inn tuh ka ry.Thuasalamah ccangkheihnaw mue cipaw tuh Pachia kuih kya nynh ung.Lu(11) maw te pung sathya hae paw zah a ngaekupaw nynh ccangkheihnaw a ung cih”cite zema a ho.

“Winner lukheih thua paw laeze a tuhawte Media hae ry te tungku khopaw maw hyn kae kahanlan tuh phe zaw vae.ka lung mah myarya tua.Winner mue naw lang ka zua kulang khy ka cipaw thua lei te zua mah ka zua kucih,media hae kyate zema ccungccaw mihpi hae te tungkunaw ka mue keiccu vaeze a hooyhua lang te ka zuaku cih.Mihpi hae nynh thaw oun pya hae paw zema ka thinglung kya ccykekute hynlae houh ka zua kucih cite ka tua ku”cite zema a ho.

Credit-Alita Sui