# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Word: Bue

Found 1 definitions.
  • 1. Bue
    (n) vahrae e dialae, buelae, saring’ae ccinaw phin kheih,vaethya, buenoh, ccaeccua.

    (adj) aepaw patah ae keiccuze baluh nang khaekuhpaw.
    Saw nynh eih yn bue vae, ka ae ry vae khyh.