# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Word: Cia

Found 1 definitions.
 • 1. Cia
  (v) 1.haw te boupaw, mungpaw, reepaw.
  2.tui lungkhu nungpaw, dahsahpaw: tui lungkhu ukccaw ciaapaw. syngtaw , ning lei paw, raepaw. Ccamingpoi na aw ry ze ccaw kha cia.

  (n) saw te buloih nungnaw lang cihte asue ae’ paw: thing pahke.
  v- 1.Suizaw nynh sazuh acia.
  2.Vae na ry ze ccangphaw khah yn cia lah kae lah phung pah cih.

  n- Loi te ngasaw haw ciaa vawlang bua tungkuh lang