# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Word: Thae

Found 1 definitions.
  • 1. thae
    (n) thingthae, athae, thingthae tuh thingku athuaazia alangsahku naw paw nynh athua… ccungccaw ving kya akhuepaw: thaemang, thaeraw.

    (v) aroi ccae paw nakaring kalang atee paw, naw thaepaw