# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Word: phi

Found 1 definitions.
  • 1. phi
    (v) thing kyate atui yn luapaw, thingphi. athupaw luaapaw, thyasahpaw, innphi phiipaw… vua vae paw, deepaw: ka kaw na ngae khyh ze ka ccaw na thua khyh cihte kae phikuh cih. ccamingpoi phi paw phin kheih.