# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Word: phia

Found 1 definitions.
  • 1. phia
    (n) phaekuh lang mangpaw: ruiphia, thyaphia.

    (v) ccahccang te nungpaw, ung kheih sah lei ae’ paw: aphiakuh hypaw Tu tuh suizaw nynh atei thya.

    pung thangsahpaw, a-ung lei vae paw: loomae phia, aepaw phia.