# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Word: vaw

Found 1 definitions.
 • 1. vaw
  1. (n) tui luanaw- vahung, vawkhu: ngasaw ung naw tui kya. pahlung lang, thahlang, vawlang, Pachia ungnaw, vawlui.

  2.(v) ccu te ccia lei te vuebua te cciaapaw.

  3. (v)ngepaw, baeepaw, loo vawpaw.
  1. Inkhawnin Rezua vuephu vaw kalan mia kae vua.

  2.hupaw tuh vaw te nynh leih avaw.